Richtlijn eerste opvang brandwondpatiënten

De richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’ geeft een overzicht van de kennis op het gebied van de eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum.

Elk knelpunt wordt beschreven in een apart hoofdstuk en de hoofdstukken zijn zo veel mogelijk op chronologische volgorde van (be)handelen geplaatst. De aanbevelingen uit alle hoofdstukken en de stroomschema’s waarin deze aanbevelingen zoveel mogelijk zijn samengevat, bevinden zich voor de hoofdstukken.

Overplaatsing naar een brandwondencentrum

Bij overplaatsing van een patiënt naar een brandwondencentrum treft u de volgende maatregelen:

 1. Waarborgen ademhaling: vrije luchtweg en zuurstoftoediening circulatie
 2. Stabiliseren: intraveneuze toegangen en vochttoediening
 3. Controle op urineproductie: blaaskatheter
 4. Pijnstilling: intraveneuze toediening
 5. Wonden steriel afdekken: metalline of steriele doeken
 6. Controle maagdarmkanaal: maagsonde bij uitgebreide verbranding
 7. Tetanusprofylaxe: conform landelijk protocol
 8. Overleg met brandwondencentrum: wijze van transport, tijdstip vertrek eerste opvang gedocumenteerd: documentatie meesturen

Bij verbranding aan nek, hals en hoofd moet het slachtoffer zittend vervoerd worden.

Voor de overplaatsing van een brandwondenslachtoffer, kunnen onderstaande overplaatsingsformulier worden gebruikt:

Verwijzingscriteria

Goede behandeling van brandwonden vereist kennis en middelen binnen een goed ingewerkt team; dit is het geval in een brandwondencentrum. Nederland telt er drie: in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en Rotterdam (Maasstad Ziekenhuis).

Hieronder staat een opsomming voor indicaties voor het verwijzen van patiënten met brandwonden. Maar in principe kunnen alle patiënten, ook degenen die niet voldoen aan de verwijzingscriteria, ingestuurd worden. Bovendien kunnen alle patiënten voor een consultatie worden aangeboden.

Criteria voor verwijzing naar een brandwondencentrum:

 • Brandwonden > 10% van het lichaamsoppervlak
 • Brandwonden > 5% van het lichaamsoppervlak bij kinderen
 • Derdegraads brandwonden > 5% van het lichaamsoppervlak
 • Brandwonden over functionele gebieden (gelaat, handen, genitalia, gewrichten)
 • Circulaire brandwonden aan hals, thorax en ledematen
 • Brandwonden gecombineerd met een inhalatietrauma of ander begeleidend letsel
 • Brandwonden ten gevolge van een ongeval met elektriciteit
 • Chemische verbrandingen
 • Brandwonden bij slachtoffers met een preëxistente ziekte
 • Brandwonden bij kinderen en bejaarden
 • Bij twijfel aan de vermelde ongevalstoedracht