Afgerond in 2009

Projectduur: 1 jaar

Projectleider: B.P. Overbeek – Laboratorium voor Infectieziekten

Beknopte samenvatting van de resultaten

Indien een brandwond gekoloniseerd raakt met een pathogeen zal dit een negatief effect kunnen hebben op de wondgenezing. Effectieve lokale wondbehandeling is van essentieel belang voor de preventie van kolonisatie en infectie. Flammazine en Flammacerium zijn middelen die op grote schaal gebruikt worden in Nederland bij de topicale behandeling van brandwonden. In deze middelen is de werkzame component zilver. Het veelvuldige gebruik van deze topicale middelen kan resistentieontwikkeling tegen zilver Aot gevolg hebben. Tot op dit moment, worden klinische isolaten niet routinematig getest op gevoeligheid voor zilver. Doel van dit project was om een test te ontwikkelen waarmee de gevoeligheid voor zilver van pathogene micro-organismen die geïsoleerd waren uit brandwonden bij patiënten van het Brandwondencentrum te Groningen bepaald kon worden. Als er sprake zou zijn van resistentieontwikkeling dan zou onderzocht worden welke mechanismen en genen hiervoor verantwoordelijk zijn. Indien er geen resistentieontwikkeling kon worden aangetoond zou onderzocht worden of er een risico bestaat op het ontwikkelen van resistentie.

Het bleek helaas niet mogelijk te zijn de ontwikkelde test voor het bepalen van de gevoeligheid voor zilver te valideren/controleren met goed gedefinieerde referentiestammen. Besloten werd om in de vorm van een pilotstudie een kleine set (194) klinische isolaten onder suboptimale omstandigheden (geen referentiestammen) te testen op de gevoeligheid voor zilver. Er kon in de gekozen studieopzet geen resistentie worden aangetoond in de set klinische isolaten. Daarnaast bleek het niet mogelijk te zijn om een valide test te ontwikkelen om in vitro resistentie te induceren bij klinische isolaten. Op basis van deze resultaten en door het ontbreken van referentie-stammen en – waarden is besloten om dit onderzoek niet verder voort te zetten.

print