Afgerond in 2009

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Martin Baartmans – VSBN

Doel

Het vaststellen van de bruikbaarheid van twee pijninstrumenten bij kinderen met brandwonden van 0 tot 4 jaar.

Achtergrond

Extreme pijn is één van de gevolgen van het oplopen van brandwonden. Er is echter weinig bekend over effectieve pijninterventies, vooral in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar. Deze leeftijdsgroep is niet in staat pijn verbaal goed te omschrijven. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan het gebrek aan een goed onderzocht pijninstrument in de brandwondenzorg. Het instrument moet goede psychometrische eigenschappen hebben en moet in de dagelijkse praktijk gemakkelijk hanteerbaar zijn voor verpleegkundigen. Eerder onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat de POCIS een potentieel bruikbaar instrument is. Het ontbreekt echter aan gegevens over de externe validiteit (meet het instrument inderdaad pijn) en over de gebruiksvriendelijkheid in de praktijk. Om dit te kunnen onderzoeken willen we twee schalen vergelijken. De schaal die hiervoor in aanmerking komt is de COMFORT schaal. Deze schaal is gevalideerd voor andere patiëntengroepen en voor het Nederlandse taalgebied.

De beschikbaarheid over een gevalideerd instrument voor het meten van pijn moet leiden tot de verbetering van het huidige pijnbeleid en legt tevens de basis voor toekomstig onderzoek naar effectieve pijnbestrijding bij jonge kinderen met brandwonden.

Methode

1) De interne betrouwbaarheid, congruent validiteit en externe validiteit zullen onderzocht worden door beide schalen dagelijks op 3 verschillende tijdstippen in te vullen voor een 100-tal kinderen.
2) De gebruiksvriendelijkheid willen we onderzoeken door middel van een zelfrapportage vragenlijst die aan het einde van de studieperiode door alle brandwondenverpleegkundigen zal worden voorgelegd.

Verwacht resultaat

Op basis van de gevonden psychometrische eigenschappen en gebruiksvriendelijkheid moeten we in VSBN verband een consensus bereiken over welke schaal vervolgens in de praktijk gebruikt zal worden om pijn vast te kunnen stellen bij kinderen met brandwonden van 0 tot 4 jaar.

Beknopte samenvatting van de resultaten

Het meten van pijn moet leiden tot verbetering van pijnbestrijding en legt de basis voor toekomstig onderzoek naar effectieve pijnbestrijding bij jonge kinderen met brandwonden. Het doel van de studie is om pijn bij kinderen met brandwonden van 0 tot 4 jaar te kunnen meten door middel van gedragsobservatie. Hiervoor bestond in het brandwondencentrum nog geen geschikt meetinstrument dat over goede psychometrische eigenschappen beschikt en dat gebruiksvriendelijk is voor verpleegkundigen. Van twee bestaande meetinstrumenten, de POKIS en de COMFORT schaal, die in Nederland worden gebruikt om postoperatieve pijn te meten is in deze studie de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid onderzocht. Beide schalen laten een goede betrouwbaarheid en validiteit zien. Alle verpleegkundigen die deelnamen aan het onderzoek vonden beide schalen gebruiksvriendelijk. Dit betekent dat ze gebruikt kunnen worden in de praktijk. De volgende stap is tot overeenstemming te komen welke van de schalen in de drie Nederlandse brandwondencentra gebruikt gaat worden. Daarnaast gaat een koppeling van het instrument met een pijnbestrijdingsprotocol ontwikkeld worden. Deze studie is hiermee de eerste stap naar geïndividualiseerd pijnbeleid bij kinderen. Een neveneffect van deze studie was dat het resulteerde in een bijzonder en uniek samenwerkingsverband tussen verpleegkundigen van de drie Nederlandse brandwondencentra. Dit zal met het oog op vervolgonderzoek zeer waardevol zijn.

print