Afgerond in 2013

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Dirk T. Ubbink – AMC

Achtergrond

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van ernstige brand- (maar ook andere) wonden is een huidtransplantatie. Dit wordt dan ook wereldwijd veel toegepast. De plek waar de huid wordt geoogst (de donorplaats) heeft ook een goede behandeling nodig om goed, snel en zonder (veel) pijn of littekenvorming bij de patiënt te genezen. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de beste behandeling van deze donorplaatsen. Daardoor is er nog veel variatie in zorg en dus is deze zorg (nog) niet optimaal.

Doelstelling

Dit project heeft tot doel het verkrijgen van overtuigend bewijsmateriaal voor de beste behandeling van donorplaatsen na een huidtransplantatie voor wat betreft genezing, pijn, jeuk, littekenvorming, patiëntencomfort (kwaliteit van leven) en kosten van verpleging en materialen.

Methode

Een 14-armige multicenter gerandomiseerde klinische trial is uitgevoerd waarin alginaten, folies, hydrocolloïden, hydrofibers, siliconen en gaasverbanden werden vergeleken bij volwassen patiënten met een donorplaats met een minimaal grootte van 10cm2. Primaire uitkomsten waren dagen tot complete wondgenezing en pijn (Visueel Analoge Schaal [VAS]; 4 weken). Secundaire uitkomsten waren jeuk (VAS; 4 weken) en bijwerkingen. Littekenvorming werd 12 weken na complete wondgenezing gemeten met de Patient Observer Scar Assessment Scale (POSAS).

Verwacht resultaat

Dit onderzoek zal sterk bewijsmateriaal opleveren voor de meest effectieve wondbehandeling van donorplaatsen. Dit vormt de basis van een evidence-based, patiëntgeoriënteerde richtlijn voor de behandeling van wonden na een huidtransplantatie.

Beknopte samenvatting van de resultaten

We hebben 289 patiënten geïncludeerd (Oktober 2009 t/m December 2011). Baseline karakteristieken waren vergelijkbaar. Skin grafts werden voornamelijk afgenomen van de dij (93%). Mediane grootte was 48 cm2 en de mediane dikte van huidafname 0.3 mm. Tijd tot complete wondgenezing was zeven dagen sneller bij het gebruik van hydrocolloid (mediaan 16 dagen) in vergelijking met alle andere materialen (mediaan 23 dagen) (p<0.001; log rank test). Pijn– en jeukscores waren laag. Pijnscores waren significant lager in de folie groep (p=0.038), maar niet klinisch relevant verschillend. Patiënten met gaas hebben een twee keer hoger kans op een geïnfecteerde donorplaats in vergelijking met de andere materialen (18% vs. 9%; Relatief Risico: 2.39; 95% betrouwbaarheidsinterval: 1.14 to 5.01).  Hypergranulatie kwam zelden voor en allergische reacties zijn niet vermeld. Patiënten met folie waren minder tevreden over het litteken.

Conclusie

Deze trial toont aan dat hydrocolloid de eerste keuze is in de lokale behandeling van donorplaatsen, terwijl gazen afgeraden moeten worden.

 

 

print