Achtergrond
In een voorgaande pilotstudie hebben we gekeken naar het effect van de bacterie Pseudomonas aeruginosa op brandwonden patienten. Gebleken is dat patienten met diepe brandwonden een hoger risico hebben om wondgenezingsproblemen te ontwikkelen door de aanwezigheid van P. aeruginosa in hun brandwonden. Wondgenezingsproblemen resulteerden in verminderde overleving van huid transplantaten, meer operaties voor huid transplantatie en een langere ligduur. Na vergelijking met een controle groep waren er geen verschillen met betrekking tot premorbide factoren die deze patienten vatbaarder maakten. Daarom willen wij onderzoeken of het mannose-bindende lectine (MBL), een van de factoren van de ontstekingsreactie na verwonding, hierbij een rol speelt. MBL is een breed-spectrum patroon herkennend eiwit welke een belangrijke rol speelt bij de aangeboren afweer. Mutaties in en voor het gen dat codeert voor MBL leveren verschillende haplotypes op. Deze haplotypes hebben een normaal of verlaagd niveau van serum MBL. Studies met mensen en muizen suggeren dat een laag niveau aan MBL samen met andere comorbide factoren de vatbaarheid voor infecties verhoogt.

Doelstelling
Onderzoeken of MBL deficientie het risico op besmetting met P. aeruginosa en gerelateerde wondgenezingsproblemen verhoogt.

Methoden
De verschillende aspecten van wondgenezingsproblemen worden klinisch bijgehouden. MBL niveaus worden bepaald in sera van patiënten opgenomen in het brandwondencentrum van Beverwijk met behulp van ELISA, polymorphismen worden bepaald met genotyperting. Routine microbiologie zal gebruikt worden om de aanwezigheid van P. aeruginosa te volgen.

Verwacht resultaat
Wij verwachten een correlatie tussen MBL deficientie en (wondgenezingsproblemen door) de aanwezigheid van P. aeruginosa. In patiënten met geconstateerde MBL deficiëntie kunnen aanvullende preventieve maatregelen genomen worden.

print