Afgerond in 2020

Projectleider: N van Loey, PhD – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN)

Beknopte samenvatting van de resultaten

Het doel van deze studie was het onderzoeken welke sociale problemen voorkomen na het oplopen van brandwonden binnen de partnerrelatie, binnen relaties met bekenden en in interacties met onbekenden. De kerndoelen van het onderzoek waren intimiteitsproblemen, onbegrip en stigmatiserende reacties. Een additionele onderzoeksvraag over het voorkomen van vermoeidheid en het verloop ervan werd ook onderzocht.

Het onderzoek bestond uit een kwalitatief deel dat middels 26 interviews kennis opleverde over het type sociale problemen die zich kunnen voordoen. Het kwantitatieve deel omvatte een vragenlijstonderzoek met 266 deelnemers dat startte vanaf opname in het brandwondencentrum tot 18 maanden na het ongeval waarin de bovengenoemde kerndoelen werden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de aard van de intimiteits- en seksualiteitsproblemen zoals verminderd libido, beperkingen in beweging en angst voor pijn bij aanraking. Verder tonen de resultaten aan dat mensen met brandwonden stigmatiserende reacties kunnen ervaren en angst voor negatieve evaluatie, die het zelfbeeld kunnen beïnvloeden. Gemiddeld genomen was er begrip voor de gezondheidstoestand in contacten met anderen. Er was een gemiddelde afname van begrip met verloop van tijd bij mensen met ernstige brandwonden. Er was een samenhang tussen onbegrip en depressieve symptomen en posttraumatische stress symptomen. Wat betreft vermoeidheid laat dit onderzoek zien dat er een afname is in de mate van vermoeidheid tussen opname in 18 maanden later. Echter rond de 15% van de respondenten rapporteerde 18 maanden later nog steeds matige tot ernstige vermoeidheidsklachten. De belangrijkste voorspellers waren ernst van de brandwonden, vrouwelijk geslacht en posttraumatische stress symptomen.

Concluderend, dit onderzoek geeft inzicht in de sociale problemen na het oplopen van brandwonden, en dat deze zich manifesteren binnen verschillende lagen van contacten. Meer aandacht voor intimiteitsproblemen en de partner vertrouwd maken met de littekens kan helpen om koppels beter voor te bereiden op ontslag. Aandacht voor stigmatiserende reacties en de samenhang met zelfbeeld tijdens nazorgcontacten kan mensen met brandwonden handvatten geven in sociaal moeilijke situaties. Stimuleren van begrip voor de gezondheidssituatie door gerichte informatie draagt mogelijk bij aan het psychisch welbevinden.

print