Afgerond in 2015

Projectduur: 1 jaar

Projectleider: M E. van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Beknopte samenvatting van de resultaten

Er is nauwelijks onderzoek verricht naar de epidemiologie, kwaliteit van leven en kosten van brandwonden die worden gepresenteerd op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH-afdeling). Toch zijn er bij opgenomen patiënten met kleine brandwonden significante gevolgen beschreven voor het functioneren van patiënten, met name op het psychosociaal welbevinden. Vragenlijstonderzoek is noodzakelijk voor het verzamelen van deze informatie. De respons in dergelijk onderzoek is vaak laag; echter een voldoende hoge respons is cruciaal om de juiste conclusies te trekken. Het doel van de pilotstudie was het evalueren en optimaliseren van patiëntenwerving. Vastgesteld zijn 1) de respons met en zonder de toepassing van de optimale wervingsstrategie, 2) vertegenwoordiging van hoog risico groepen (jonge kinderen, ouderen, lagere sociaal-economische status), en 3) het verkrijgen van eerste inzichten in de omvang, kwaliteit van leven en kosten van brandwonden behandeld op SEH-afdelingen.

Methode: In een prospectief follow-up onderzoek werden alle patiënten met een bezoek vanwege brandwonden aan SEH-afdelingen van twee ziekenhuizen in een periode van 3 maanden geïncludeerd, met een follow-up van 6 maanden. Twee verschillende wervingsstrategieën werden toegepast in alternerende weken, de standaard strategie of de geoptimaliseerde strategie (toezending eerste vragenlijst met informatie brochure en financiële stimulans, en een telefonische reminder in combinatie met het toesturen van een herinneringsbrief met opnieuw de vragenlijst). Informatie over kwaliteit van leven en kosten van zorg werd verzameld door middel van vragenlijsten, aangevuld met informatie uit medische dossiers.

Resultaten: Het responspercentage op 2 maanden was 20.0% (6 van de 30) in de standaard wervingsstrategie en 43.6%  (24 van de  55) in de optimale wervingsstrategie (p=.102). In de steekproef waren de hoog risico populaties goed vertegenwoordigd met 11.5 % jonge kinderen (0-4),10.3% ouderen en 24.7% patiënten woonachtig in postcodegebieden met een lage sociaal- economische status. De incidentie van op de SEH behandelde brandwonden was 41.3 per 100.000 (95%BI=33.1-51.0). Algemene kwaliteit van leven 2 maanden na het ongeval was lager dan gerapporteerde niveaus van voor het ongeval. Patiënten rapporteerden relatief vaak problemen met betrekking tot pijn en jeuk (44.4%). De directe medische kosten varieerden van €198 bij patiënten met een enkel bezoek aan de SEH tot €13.215 in patiënten met een opname in een brandwondencentrum.

Conclusie:  Responscijfers kunnen worden verhoogd met een optimale, maar arbeidsintensieve wervingsstrategie. Daarmee kunnen hoog risico groepen beter in kaart worden gebracht. Een verdere verhoging van de respons is mogelijk door de combinatie van een minimale vragenlijst, met zowel web-based als papier-en-pen dataverzameling, gericht op geselecteerde patiënten. Een dergelijke studie dient minimaal een looptijd van een jaar te hebben om alle seizoensinvloeden op het ontstaan van brandwonden te omvatten.

 

print