Gestart in 2016

Projectleider: dr. ME van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondecentra Nederland

Achtergrond

De ziektelast van een aandoening is een belangrijke indicator van de impact van een bepaalde aandoening op de volksgezondheid. In de ziektelast worden alle gevolgen van ziekte in één maat uitgedrukt. Daarnaast is het mogelijk de ziektelast van verschillende aandoeningen te vergelijken, en daarmee is ziektelast dus een goed hulpmiddel voor beleidsmakers voor het prioriteren van bijvoorbeeld preventie en zorg. Op dit moment zijn alleen ruwe schattingen van de ziektelast van brandwonden beschikbaar, onder meer door het ontbreken van een juiste classificatie van brandwondpatiënten in  groepen met vergelijkbare uitkomsten.

Doelstelling(en)

Het bepalen van de ziektelast van brandwonden in Nederland, met behulp van de vernieuwde methodologie voor de berekening van ziektelast.

Onderzoeksvra(a)g(en)

  1. Welke door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (patient reported outcome measures , PROMs) worden gebruikt bij brandwondletsel en wat zijn de klinimetrische eigenschappen?
  2. Wat is de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) van patiënten na brandwondletsel op korte en lange termijn en welk aandeel van mensen na brandwonden ondervindt lange termijn gevolgen van hun brandwonden?
  3. Wat zijn homogene groepen van patiënten na brandwonden, indien wordt gekeken naar de gevolgen van brandwonden?
  4. Wat zijn de gevolgen van brandwonden per homogene groep van brandwondpatiënten (wegingsfactoren voor de ziektelast), op basis van door patiënten gerapporteerde (HRQoL)gevolgen?
  5. Wat is de ziektelast van brandwondletsel in Nederland?

Methoden

In dit onderzoek worden verschillende onderdelen gecombineerd. Ten eerst wordt door middel van literatuurstudie naar gebruikte meetmethoden en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven na brandwonden gekeken naar de meest optimale meetmethoden en naar de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven na brandwonden.

Ook wordt door her-analyse van bestaande Nederlandse gegevens gekeken naar de ziektelast na brandwonden. Om een beter beeld te krijgen van de lange termijn gevolgen wordt aanvullend onderzoek gedaan bij een groep personen 5 jaar na hun opname in een brandwondcentrum vanwege brandwondenletsel (672 personen). Om ook een goed inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de minder voorkomende ernstige brandwonden, zal deze groep van patiënten uit meerdere jaren worden benaderd; ook zal de gegevens verzameling uitgebreider zijn.

Met al deze gegeven tezamen kunnen gevolgen van brandwonden per homogene groep van brandwond patiënten worden vastgesteld en daarmee ziekte specifieke wegingsfactoren worden bepaald. Vervolgens zal ziektelast van brandwonden in Nederland worden berekend. Ook zal een vergelijking worden gemaakt van de ziektelast van brandwonden met andere letsels in Nederland, en in vergelijking met eerdere ziektelastberekeningen voor brandwonden.

Verwachte resultaten

Dit project zal leiden tot een verbeterde methode voor het bepalen van de ziektelast van brandwonden en tot nader inzicht in de ziektelast van brandwonden in Nederland. De verbeterde methodologie kan zowel nationaal als internationaal worden gebruikt voor de berekening van ziektelast na brandwonden. Daarmee kan het stellen van de prioriteiten voor preventie en gezondheidszorgbeleid worden verbeterd.

De nieuwe inzichten in functioneren na brandwonden op langere termijn kunnen worden ingezet voor een verdere verbetering van de gespecialiseerde brandwondenzorg en nazorg.

print