17.106 – Een multicenter vergelijkende studie naar klinimetrische eigenschappen van pijn gedragsobservatie schalen voor volwassen intensive care patiënten met brandwonden

Gestart in 2018

Alette de Jong –  Rode Kruis Ziekenhuis,  VSBN

Achtergrond

Pijn bij brandwonden is langdurig, heeft een fluctuerend verloop en is gerelateerd aan dagelijks terugkerende wondverzorgings procedures. Er zijn veel redenen om pijn bij brandwonden adequaat te behandelen. Inadequaat pijnmanagement verlaagt de weerstand tegen pijn, brengt mechanismen op gang die kunnen leiden tot verhoogde gevoeligheid voor pijn, zou de wondgenezing vertragen, een voorspeller zijn voor suïcidale gedachten na ontslag en de kans op ontwikkeling van delier verhogen. Pijn kan ook een beperking in mobiliseren veroorzaken, en daarmee van invloed zijn op het dagelijks functioneren en de mate van zelfmanagement, een van de belangrijkste uitkomstmaten in de brandwondenzorg. Voor een optimale genezing van de wonden en voor de kwaliteit van leven tijdens opname en na ontslag zouden deze gevolgen van inadequaat pijnmanagement zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Een belangrijke stap hierin is het evalueren van pijn door gestructureerde pijnmeting. Belangrijke criteria waaraan een pijnmeetinstrument moet voldoen zijn de klinimetrische eigenschappen betrouwbaarheid (het instrument geeft bij herhaalde metingen dezelfde waarden), validiteit (het instrument meet wat het beoogt te meten) en gebruiksgemak. Hoewel voor de grootste groepen van mensen met brandwonden deze instrumenten al bestaan is dit niet het geval voor intensive care (IC) patiënten. Zij zijn door mechanische beademing vaak niet in staat een zelfrapportage van pijn te geven, terwijl dat wel de eerste keuze voor het in kaart brengen van pijn is. Daarom wordt voor deze patiënten gedragsobservatie schalen aangeraden.

Doelstelling(en)

Het ultieme doel van deze studie is het optimaliseren van geïndividualiseerd pijnbeleid in de Nederlandse brandwondencentra voor IC patiënten.

De doelen zijn:

-Het vergelijken van klinimetrische eigenschappen en gebruiksgemak van drie gedragsobservatie schalen voor IC patiënten.

-Het bereiken van consensus met betrekking van het gebruik van de beste schaal in de Nederlandse brandwondencentra.

-Het vaststellen van afkappunten waarmee de schaal gekoppeld kan worden aan een behandelprotocol.

Onderzoeksvra(a)g(en)

-Zijn de ‘critical care pain observation tool’ (CPOT), de ‘behaviour pain scale’ (BPS) en de ‘nurse observational graphic numerical rating scale (GNRSobs) betrouwbare, valide en gebruiksvriendelijke schalen om achtergrond en procedurele pijn te meten bij IC patiënten met brandwonden?

-Wat zijn de afkappunten van de schaal met de beste klinimetrische eigenschappen?

Methoden

Zowel de CPOT als de BPS zijn in gebruik op Nederlandse IC afdelingen. Pogingen om deze, voor de brandwondpopulatie ongevalideerde schalen, te implementeren worden gedaan gezien de noodzaak van het meten van pijn, maar tegelijkertijd zouden ze ook onderzocht moeten worden op hun geschiktheid: we weten niet of ze geschikt zijn voor de IC patient met brandwonden. Onderzoeksresultaten laten zien dat deze schalen veelbelovend zijn om ook in de brandwondencentra te gebruiken. De GNRSobs zal ook onderzocht worden omdat dit instrument snel en gemakkelijk in gebruik is voor verpleegkundigen om een globale inschatting te maken van pijn van de patiënt. De gebruiksvriendelijkheid willen we onderzoeken door middel van een vragenlijst die aan het einde van de studieperiode aan alle brandwondverpleegkundigen zal worden voorgelegd. Verpleegkundigen worden getraind in het gebruik van de schalen. Patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen worden driemaal daags door twee verpleegkundigen tegelijkertijd geobserveerd. Hierbij worden drie versies van het scoringsformulier gebruikt met daarop de schalen in verschillende volgorde.

Verwachte resultaten
Op basis van de gevonden klinimetrische eigenschappen en gebruiksvriendelijkheid zullen de drie brandwondencentra consensus bereiken over welke schaal in de praktijk gebruikt zal worden om pijn vast te kunnen stellen bij volwassen IC patiënten met brandwonden. De beschikbaarheid over een gevalideerd instrument voor het meten van pijn moet leiden tot de verbetering van het huidige pijnbeleid en legt tevens de basis voor toekomstig onderzoek naar effectieve pijnbestrijding.

Brandwondverpleegkundigen en intensivisten zullen een belangrijke rol spelen in de consensus- en implementatie fase.

print