Gestart in 2019

M. van Baar & C.H. van der Vlies – Maasstad Ziekenhuis & VSBN

Achtergrond

Uitkomsten na brandwonden bij ouderen zijn vaak ongunstig, met name omdat ouderen vaak kwetsbaar zijn. Het ontstaan van een delier tijdens een opname draagt bij aan de ongunstige uitkomst. Gegevens over het voorkomen van kwetsbaarheid en het optreden van delier in de brandwondenzorg zijn schaars. Resultaten van het huidige screeningsbeleid op delier zijn nog onduidelijk. Ook bestaat er geen gevalideerd screeningsinstrument voor kwetsbare ouderen in de brandwondenzorg, noch een geoptimaliseerde behandeling voor deze kwetsbare groep in de gespecialiseerde brandwondenzorg.

Doelstelling(en)

  1. Het in kaart brengen van de brandwonden, de behandeling en klinische uitkomsten van zorg en sterfte van oudere brandwondpatiënten na de gespecialiseerde brandwondenzorg
  2. Het in kaart brengen van de huidige opsporing van kwetsbaarheid en delirium, en de prevalentie van kwetsbaarheid en delirium bij oudere brandwondpatiënten na de gespecialiseerde brandwondenzorg.
  3. Toetsen van haalbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van meetinstrumenten voor kwetsbaarheid delirium bij oudere brandwondpatiënten in de gespecialiseerde brandwondenzorg.
  4. Het testen van een optimale meervoudige behandeling ter voorkoming en vermindering van delier bij oudere brandwondpatiënten in de gespecialiseerde brandwondenzorg.

Onderzoeksvra(a)g(en)

  1. Wat zijn de karakteristieken van de brandwonden, behandeling, uitkomsten en sterfte (inclusief 12 maands sterfte) bij oudere patiënten in de gespecialiseerde brandwondenzorg?
  2. Wat zijn de resultaten van huidige screening op kwetsbaarheid en delier, en wat is de prevalentie van kwetsbaarheid en delier bij oudere patiënten in de gespecialiseerde brandwondenzorg?
  3. Wat is de haalbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van meetinstrumenten voor kwetsbaarheid bij oudere brandwondpatiënten in de gespecialiseerde brandwondenzorg?
  4. Welke meervoudige behandeling ter voorkoming en vermindering van delier in de gespecialiseerde brandwondenzorgzijn beschikbaar en wat is hun haalbaarheid en klinische effectiviteit?

Methoden

Drie retrospectieve studies worden uitgevoerd bij oudere brandwondpatiënten, die opgenomen zijn in de brandwonden centra. Gegevens worden ontleend aan de Nederlandse Brandwonden Registratie R3 en de elektronische patiëntendossiers. Deze dataverzamelingen zullen elkaar overlappen, waardoor met relatief beperkte inspanning meerdere vragen kunnen worden beantwoord.

In een nieuwe, prospectieve studie bij 150 oudere patiënten die worden opgenomen in een Nederlands brandwondencentrum wordt het screeningsinstrument getest. De definitieve keuze voor de leeftijdsgrens wordt gemaakt op basis van de eerdere onderzoeken. Ook wordt in deze groep de nieuwe opgezette behandeling getest.

Verwachte resultaten
Na afronding van dit project is inzicht beschikbaar in het vaststellen van kwetsbaarheid, in screening en diagnose van delier en in de uitkomsten van brandwondenzorg bij oudere patiënten. Een gevalideerd instrument voor screening op kwetsbaarheid in de brandwondenzorg komt beschikbaar.
En als laatste is een optimale behandelstrategie ontwikkeld en is een eerste evaluatie van deze strategie beschikbaar in de brandwondenzorg. Daarmee is deze interventie beschikbaar voor verdere evaluatie en kan deze worden ingezet in de zorg in zowel Nederland als daarbuiten.

print