Afgerond in 2013

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: M.C. Jong – Louis Bolk Instituut

Achtergrond

Brandwonden en de daarop volgende noodzakelijke behandelingen zijn één van de meest pijnlijke gebeurtenissen die een persoon kan meemaken. Voor brandwondenpatiënten kan een langdurig verblijf in een ziekenhuis en ingrijpende operaties traumatiserend werken. Om da kwaliteit van zorg voor brandwondenpatiënten te verhogen is het daarom van groot belang om de zorg ook te richten op de psychische gesteldheid van brandwondenpatiënten door bijvoorbeeld de ervaren angst, stress en hulpeloosheid van brandwondenpatiënten te verminderen.

Doel

Het doel van de projectgroep is om de effecten van geleide visualisatie op angst en pijnbeleving bij patiënten met brandwonden te onderzoeken. In een eerste pilot studie zal worden onderzocht:

  • Welke uitkomstmaten, zoals peri-operatieve angst, pijn en/of herstel na de operatie, positief beïnvloed zouden kunnen worden door een interventie met geleide visualisatie.
  • De haalbaarheid van de implementatie van geleide visualisatie als een instrument van zelfmanagement in de standaard zorg bij patiënten met brandwonden.
  • De mogelijke effectgrootte van geleide visualisatie te beoordelen bij patiënten met brandwonden.

Methoden

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie met 2 parallelle groepen uitgevoerd in één brandwondencentrum. Personen (>18 jaar) met bestaande brandwonden met een noodzaak voor reconstructieve of corrigerende chirurgie zullen gerandomiseerd toegewezen worden aan twee groepen. De personen in de geleide visualisatie groep (n=25) krijgen standaard zorg en daarbij een CD om met behulp daarvan één keer per dag een oefening uit te voeren.
Personen in de controle groep (n=25) zullen alleen standaard zorg krijgen. De individuele studieduur zal twee weken bedragen ( 7 dagen voor tot 7 dagen na de operatie). Baseline homogeniteit en verschillen tussen de groepen zullen beoordeeld worden met behulp van de volgende uitkomstmaten: Peri-operatieve angst, pre- en postoperatief gebruik van pijnmedicatie en het zelfgerapporteerde herstel.

Beknopte samenvatting van de resultaten

Van de 41 gerandomiseerde patiënten, konden in totaal 30 het hele studietraject afmaken, 12 in the geleide visualisatiegroep en 18 in de controlegroep. Drop-out was relatief hoog (26%). Er werden geen verschillen gezien tussen beide groepen betreffende de hoeveelheid gebruikte morfine, overige pijnstillers, pre-operatieve angst en de pijnbeleving en herstel na de operatie. De haalbaarheid en toepasbaarheid bleken goed, patiënten en zorgverleners rapporteerden goede ervaringen. 74% van de patiënten hadden de interventie kunnen doen volgens de instructie en er werden geen bijwerkingen vermeld.

Conclusie

Een geleide visualisatie interventie rondom corrigerende of reconstructieve operaties bij brandwonden patiënten liet geen aanvullende positieve effecten zien ten opzichte van alleen de gebruikelijke zorg.

print