Achtergrond
Jeuk is een veelvoorkomend symptoom van patienten met brandwonden. Eén tot twee jaar na wondheling ervaart het merendeel van de patiënten zelfs nog milde tot ernstige jeuk. Jeukklachten kunnen veel gevolgen hebben voor het welzijn van de patiënt en het functioneren in het dagelijks leven. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de jeukperceptie en de -verwerking bij mensen met langdurige jeuk verstoord is, bijvoorbeeld door sensitizatieprocessen. Bij patiënten met brandwonden is dit echter nog onvoldoende onderzocht. Meer kennis over de onderliggende mechanismen van jeuk kan mogelijk bijdragen aan een tijdige identificatie van patiënten die risico lopen om langdurige jeukklachten te ontwikkelen en vroegtijdige behandeling van de jeukklachten van patiënten met brandwonden.

Doelstelling
Het doel van het project is het onderzoeken van de psychoneurobiologische mechanismen van jeuk bij patiënten met brandwonden.

Methoden
In aansluiting op onderzoek naar jeuk bij patiënten met een huidaandoening worden psychoneurobiologische mechanismen van jeuk bij patiënten met brandwonden en gezonde controles in kaart gebracht op het niveau van de jeukperceptie en -verwerking. Hiertoe worden de gevalideerde, veelvuldig gebruikte methoden van quantitative sensory testing (QST), functionele MRI (fMRI), impliciete testen voor het meten van automatische reacties op jeuk en vragenlijsten voor het meten van cognitief-affectieve reacties op jeuk toegepast.

Verwacht resultaat
Deze studie draagt bij aan onze kennis over de psychoneurobiologische mechanismen van jeuk bij patiënten met brandwonden. In lijn met wat bekend is over de psychoneurobiologie van jeuk bij patiënten met langdurige jeuk ten gevolge van huidaandoeningen, wordt verwacht dat de perceptie en verwerking van jeuk in patiënten met brandwonden op vergelijkbare wijze verstoord zal zijn. Deze kennis kan op termijn mogelijk bijdragen aan vroegtijdige herkenning van patiënten die risico lopen op het ontwikkelen van langdurige jeukklachten en de ontwikkeling van behandelingen voor jeukklachten bij patiënten met brandwonden.

print