Opleiding Brandwondenverpleegkunde

Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke afdeling dan ook, krijgen verpleegkundigen te maken met volwassenen en kinderen in veelal hoog-complexe en levensbedreigende situaties. Aanvullende specialistische scholing is daarom niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk, want brandwondenverpleegkundigen zijn de basis om de best mogelijke zorg aan patiënten met ernstige brandwonden te bieden.

In 2008 ontwikkelden de drie Nederlandse Brandwondencentra (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Martini Ziekenhuis Groningen) met ondersteuning van de Nederlandse Brandwonden Stichting de Opleiding Brandwonden Verpleegkunde (OBV). Dit is een gespecialiseerde vervolgopleiding, volledig op maat voor gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam in één van de drie brandwondencentra. De eindtermen van de OBV zijn inhoudelijk gebaseerd op het Beroepsdeelprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige brandwondenzorg, 2016, waarin de competenties zijn vastgelegd waaraan een brandwondenverpleegkundige moet voldoen.

CZO Flex level opleiding
In maart 2021 is de OBV door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend en in november datzelfde jaar geaccrediteerd als CZO Flex level opleiding in het acute cluster. De erkenning voor het praktijkdeel geldt voor alle de drie de brandwondencentra: Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam; Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk en Martini Ziekenhuis, Groningen. Het theoriedeel, dat gezamenlijk ontwikkeld werd, valt onder beheer van de Martini Academie, het opleidingsinstituut van het Martini Ziekenhuis. Zowel het theoretische als praktijkdeel van de verpleegkundige opleiding zijn getoetst aan de strenge landelijke, door het CZO gestelde opleidingseisen. De erkenning onderstreept de onderwijskwaliteit van de OBV als specialistische zorgopleiding.

Entrustable Professional Activities
Het OBV curriculum werd in 2022 geheel vernieuwd binnen de gestelde kaders van CZO Flex Level en gebaseerd op de nieuwe EPA-structuur. EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn toevertrouwde professionele activiteiten, die aangeven in welke professionele activiteiten de student bekwaam moet worden en welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag daarvoor nodig zijn. Met de EPA-structuur kan er nog meer maatwerk voor de loopbaan van de student worden geleverd en kan er sneller en beter worden opgeleid.

Het OBV-curriculum bestaat uit drie onderdelen: een Basis Acute Zorg deel (ca. 6 maanden); een OBV-kerndeel (ca. 6 maanden) en een OBV-specifiek deel (ca. 3 maanden). Samen met de student wordt een passend leerpad opgesteld, afhankelijk van eerder verworven competenties en/of reeds behaald EPA’s.

Als instroomeis geldt dat de student als verpleegkundige in het BIG-register staat ingeschreven en gedurende de opleiding een dienstverband heeft bij een CZO-erkende zorginstelling met een brandwondencentrum.

Programma OBV curriculum 2023-2024

Onderdeel

Op locatie

In eigen BWC

Leerlijnen

24 mei, Putten

25 mei 2023

Kern AZ-EPA-1

27-28 september 2023, Groningen

29 september 2023

Kern AZ-EPA-2

12-13 oktober 2023, Beverwijk

10 oktober 2023

Kern AZ-EPA-2+5

1-2 november 2023, Rotterdam

3 november 2023

Kern AZ-EPA-4

22-23 november 2023, Beverwijk

24 november 2023

Kern AZ-EPA-3 + specifiek AZ-EPA-7
Specifiek AZ-EPA-8

6-7 december 2023, Beverwijk

8 december 2023

Kern AZ-EPA-6

10-11 januari 2024, Rotterdam

12 januari 2024

Diplomering

Voor informatie of inschrijven kunt u contact opnemen met het secretariaat OBV of met een van de opleidingscoördinatoren.
Informatie over: de inhoud van de EPA’s; de tijdlijn en lesblokken; de studiegids en het opleidings- en examenreglement (OER) kan via het secretariaat OBV worden opgevraagd.

Opleidingscoördinatoren

Secretariaat

Monique de Haan – Nederlandse Brandwonden Stichting, Beverwijk – [email protected]

Postadres:
Secretariaat OBV
p/a Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015
1940 EA Beverwijk