Epidemiologie, registratie en economische evaluatie

Het programma ‘Epidemiologie, registratie en economische evaluatie’ heeft drie doelen:

  1. Vergroten van kennis over de epidemiologie van brandwonden in het algemeen en vaststellen van risicogroepen;
  2. Registreren in en verder ontwikkelen van de brandwondenregistraties, als ondersteuning van preventie, zorg en onderzoek;
  3. Ontwikkelen van methodes voor economische evaluatie in brandwondenzorg en vergroten van kennis over kosten en kosteneffectiviteit van verschillende behandelingen in de brandwondenzorg.

Epidemiologie
Voor de epidemiologie van brandwonden en het identificeren van risicogroepen worden diverse bronnen gebruikt. De Nederlandse Brandwonden Registratie R3, met gegevens over patiënten met een behandeling in een brandwondencentrum is een belangrijke bron van informatie. Ook wordt informatie gebruikt uit andere registraties, zoals van de Nivel Zorgregistraties (over de inzet van de huisarts), het Letsel informatie System (SEH), en de Nederlandse Traumaregistratie. Daarnaast worden nieuwe onderzoeken opgezet en uitgevoerd om specifieke groepen beter in beeld te krijgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de zorg voor kwetsbare oudere patiënten of voor kinderen met een verhoogd risico op brandwonden.

Brandwondenregistraties
De drie Nederlandse brandwondencentra voeren twee registraties.

De klinische Nederlandse Brandwonden Registratie R3 (NBR R3) bestaat sinds 2009. Doelstellingen van de Nederlandse Brandwonden Registratie R3 zijn het verzamelen van klinische gegevens om de kwaliteit van preventie en zorg te onderzoeken en te verbeteren, het terugkoppelen van informatie over specifieke patiëntengroepen of letsels aan de kliniek en het leveren van informatie voor onderzoeksvragen en informatie voor beleidsvorming. De registratie omvat alle zorgverlening in de drie brandwondencentra. Van deze patiënten wordt informatie over de patiënt, het letsel, de behandeling en de uitkomst vastgelegd.

Aanpassing en uitbreiding van de registratie gebeurt in nauw overleg met de clinici, onderzoekers en informatici zodat het systeem up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de brandwondenzorg en de ICT.

Vanaf 2018 bestaat de registratie ‘Burn centre Outcome Registry the Netherlands’ (BORN). Deze registratie omvat de uitkomsten van zorg, zoals gerapporteerd door patiënten. Deze digitale registratie richtte zich eerst op alle volwassenen patiënten na ontslag uit het brandwondencentrum. In het najaar van 2020 werd gestart met de uitkomstenregistratie voor kinderen na ontslag.

Ook BORN wordt met enige regelmaat geëvalueerd en zo nodig bijgesteld, in nauw overleg met patiënten en zorgverleners.

Economische evaluatie
De onderzoekslijn ‘Economische evaluatie van de brandwondenzorg’ richt zich op de ontwikkeling van methoden voor economische evaluatie van de brandwondenzorg en op het vergroten van kennis over de kosten en kosteneffectiviteit van de brandwondenzorg. De kosten en kosteneffectiviteit van de specialistische brandwondenzorg worden geëvalueerd.

Sinds kort wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van economische evaluatie modellen voor waarde gedreven brandwondenzorg. In deze zorg staat de patiënt centraal, en wordt de effectiviteit beoordeeld op de waarde die de zorg toevoegt voor de patiënt. Klassieke modellen voor kosteneffectiviteit passen hiervoor niet goed.

Met deze onderzoekslijn kan een bijdrage worden geleverd aan de economische evaluatie van de brandwondenzorg, ook wereldwijd en daarmee aan een optimale inzet van schaarse middelen in de brandwondenzorg.