Psychologisch onderzoek

Het doel van psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in het psychologisch en sociaal functioneren van volwassenen en kinderen die brandwonden oplopen. Om dit te bereiken richt het onderzoek zich op risicoanalyse door longitudinaal observationeel onderzoek naar klinische problemen en problemen die zich voordoen in de maanden en jaren daarna. Voor het toetsen worden theorieën aangereikt vanuit de sociale wetenschappen. Dit leidt tot nieuwe kennis met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van psychosociale problemen van mensen met brandwonden en hun naasten. Het psychosociale programma richt zich op verschillende gebieden.

Verwerkings- en aanpassingsproblemen na brandwonden
In de eerste plaats wordt onderzoek gedaan naar langdurige verwerkings- en aanpassingsproblemen na herstel van brandwonden bij volwassenen. Hierbij staan posttraumatische stresssymptomen, depressieve symptomen en de onderlinge co-morbiditeit centraal, en wordt onderzoek verricht naar risico- en beschermende factoren. Ook het sociaal functioneren (bijv. seksualiteit, stigmatisering) is een aandachtsgebied. Daarnaast wordt gekeken naar de invloed van psychosociale problemen op de kwaliteit van leven.

Relatie tussen psychische en lichamelijke klachten
Een tweede pijler van het programma is het onderzoek naar de relatie tussen psychische en lichamelijke klachten zoals pijn en jeuk. Pijn en jeuk bij brandwonden zijn stresserende factoren die sterk verweven zijn met psychische factoren. Het beter begrijpen van hoe deze problemen met elkaar verweven zijn, leidt tot een betere behandeling. Onderzoek naar adequate pijnmeting en aanvullende niet-farmacologische pijninterventies zijn noodzakelijk om de negatieve effecten zo veel mogelijk te verminderen.

Impact van brandwonden op het gezin
De derde pijler is het onderzoek naar de impact van een verbranding bij het kind op het gezin. Onderzoek naar gedragsproblemen bij jonge kinderen en posttraumatische stress symptomen bij de ouders en de relatie tussen gezinsleden laat zien dat een gezinsgerichte aanpak belangrijk is. Verder onderzoek is nodig naar betrouwbare instrumenten om de problematiek binnen een gezin vroeg in kaart te brengen.

Hoewel de meerderheid van de mensen met brandwonden in staat is (weer) een goede kwaliteit van leven te bereiken na een brandwondenongeval, is er een groep die psychosociale problemen ontwikkelt. Onderzoek naar beschermende en risicofactoren kan helpen om deze mensen sneller te identificeren en behandelen.