Afgerond in 2012

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: M.E. van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Beknopte samenvatting van de resultaten

Het gelaat is vaak aangedaan bij brandwonden, maar prevalentiecijfers variëren en studies zijn vaak beperkt tot één tak van de gezondheidszorg. In deze retrospectieve, observationele studie hebben we de incidentie van medisch behandelde gelaatsverbrandingen in Nederland in kaart gebracht voor de periode 2003 tot en met 2007. Informatie is verzameld van patiënten die de spoedeisende hulp bezochten, met een opname in een Nederlands ziekenhuis of in één van de drie Nederlandse brandwondencentra. Vervolgens hebben we bij patienten met een opname in een brandwondencentrum gekeken welke kenmerken van patiënt en brandwond voorspellers zijn voor het hebben van gelaatsverbrandingen, voor operatief ingrijpen in de acute fase en voor reconstructieve chirurgie.

Het aantal medisch behandelde gelaatsverbrandingen per 100.000 mensen in Nederland is 15,1 in de spoedeisende hulp; 1,3 opnames in ziekenhuizen*[1] en 1,4 opnames in brandwondencentra. In de 5-jaars periode zijn er in totaal 2691 patiënten met brandwonden opgenomen in één van de drie brandwondencentra. Hiervan had 47.5% (1277) verbrandingen in het gelaat. Van de patiënten met een gelaatsverbranding  moest 20,5% geopereerd worden en had 5,3% in de follow-up tot 2010 een reconstructieve ingreep aan het gelaat.

Voorspellers voor het oplopen van een brandwond aan het gelaat zijn het geslacht (mannen lopen meer risico dan vrouwen), de leeftijd (jongere mensen lopen meer risico dan ouderen), percentage verbrand lichaamsoppervlak (een uitgebreidere brandwond vergroot het risico), etiologie (vlamverbrandingen geven een verhoogd risico terwijl contactverbrandingen een verlaagd risico geven) en setting (een werkgerelateerde brandwond verhoogt het risico). Voorspellers voor een operatie zijn het vrouwelijk geslacht; een lagere leeftijd; uitgebreidere brandwonden; brandwonden in het aangezicht, behaarde hoofdhuid, oren of voorzijde van de hals; vlamverbrandingen en brandwonden ontstaan op het werk.

Samenvattend heeft bijna de helft van de patiënten met een opname in een brandwondencentrum brandwonden aan het gelaat. Eén op de vijf patiënten met gelaatsverbrandingen wordt daaraan geopereerd en één op de 20 heeft een reconstructieve operatie. Ondanks dat mannen meer risico lopen op gelaatsverbrandingen, hebben vrouwen een verhoogd risico op een operatie aan het gelaat.


[1] Vanwege onderregistratie van de lokalisatie van de brandwond in de ziekenhuizen is dit een onderschatting van het aandeel gelaatsverbrandingen

print