Afgerond in 2016

Projectleider: dr. M.J.  Schultz – Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Projectduur: 4 jaar

Achtergrond

Inhalatietrauma bij brandwondpatiënten kenmerkt zich onder andere door ontsteking en stollingsactivatie in het pulmonale compartiment. Voorgaand onderzoek in intensive care patiënten zonder inhalatietrauma suggereert gunstige effecten van heparinevernevelingen. Een andere bekende oorzaak van longschade is beademing, zeker wanneer schadelijke instellingen (moeten) worden gebruikt zoals grote ademteugen. Het is onduidelijk of dit probleem ook speelt in brandwondpatiënten.

Doel en methoden

 Hetoorspronkelijke doel van dit project was om te bepalen of heparinevernevelingen bij brandwondpatiënten met inhalatietrauma een veilige behandeling is, of heparinevernevelingen de lokale inflammatie en stollingsactivatie beïnvloedt en of heparinevernevelingen klinische voordelen biedt. Hiervoor werd een gerandomiseerde geblindeerde placebo gecontroleerde  trial opgezet in de Nederlandse en Belgische brandwonden centra. Deze trial is vanwege de te trage inclusiesnelheid en de budget overschrijdende kosten van studiemedicatiebereiding voortijdig gestopt. Het focus kwam daarmee op een tweede doelstelling te liggen: bepalen hoe brandwondpatiënten worden beademd, en of de manier van beademen geassocieerd is met de uitkomst. Hiervoor werden een systematische review en metaanalyse van de medische literatuur verricht, en werd een wereldwijde observationele studie gestart.

Resultaten

Door het voortijdige afbreken van de trial werden slechts 13 patiënten geïncludeerd. In deze patiënten deden zich geen belangrijke bijwerkingen voor – wel bleek het noodzakelijk om bij verneveling een filter te gebruiken om malfunctie van de beademingsmachine te voorkomen. Op dit moment worden de verkregen longlavage-samples geanalyseerd om de effecten van heparine op lokale inflammatie en stollingsactivatie te bepalen. De systematische review en  metaanalyse laten zien dat de manier waarop brandwondpatiënten worden beademd zeer wisselend is, met een trend naar gebruik van kleinere ademteugen. De wereldwijde observationele studie loopt nog in een aantal landen – de data worden spoedig geanalyseerd. Conclusies. Heparinevernevelingen kunnen veilig worden uitgevoerd bij brandwondpatiënten met inhalatietrauma mits een filter wordt gebruikt om dysfunctie van de beademingsmachine   te voorkomen. Er bestaat een trend naar gebruik van veiligere beademingsinstellingen in brandwondpatiënten, maar longbeschermende beademing kan mogelijk nog beter geïmplementeerd  worden.

Lees hier de Nederlandse samenvatting van het proefschrift.

print