17.107 – Naar (vroeg) mobiliseren van ernstig zieke brandwond patiënten en identificatie van het post intensive care syndroom

Gestart in 2018

Marianne Nieuwenhuis – Martini Ziekenhuis, VSBN

Achtergrond

Mensen met ernstige brandwonden overleven dit steeds vaker, en de brandwonden die ze overleven, zijn ernstiger. Dit is heel positief, maar het betekent ook dat er nieuwe problemen ontstaan zoals verlies van spierkracht en functie. Bij ernstige zieke patiënten in het algemeen, die op een Intensive Care liggen, zijn positieve effecten aangetoond door hen al in een vroeg stadium te activeren, mobiliseren. Of dit ook voor ernstig zieke patiënten met brandwonden een goede behandeling is, is onbekend. Bovendien is weinig bekend over hoe mobiliseren er uit moet zien voor verschillende patiënten, om optimaal effect te bereiken. Eén van de redenen om patiënten vroeg te mobiliseren (en door te gaan met revalidatie na ontslag) is om de gevolgen op de lange termijn van ernstige ziek zijn te verminderen. Deze fysieke, cognitieve en psychische gevolgen worden het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd. Over het voorkomen en de risico factoren van PICS is nog weinig bekend, laat staan bij mensen die ernstige brandwonden hebben overleefd.

Doelstelling(en)

1: meetbaar maken en beschrijven van belasting en belastbaarheid van ernstig zieke patiënten met brandwonden

2: bepalen van mogelijkheden en barrières voor vroeg mobiliseren van ernstig zieke patiënten met brandwonden

3: ontwikkelen en testen van een set van metingen om PICS vast te stellen bij mensen die ernstige brandwonden hebben overleefd.

Methoden

1: Belasting, belastbaarheid

Ten eerste wordt een meetprotocol getest in één brandwondencentrum om te kijken of het betrouwbaar is. Als het definitieve meetprotocol is vastgesteld, worden belasting en belastbaarheid van ernstig zieke patiënten met brandwonden op alle drie de brandwonden gemeten en beschreven.

2: Vroeg mobiliseren

Voor het bepalen van de mogelijkheden en barrières voor vroeg mobiliseren van ernstig zieke patiënten met brandwonden worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Om de discussie mede vorm te geven wordt gebruikgemaakt van een vragenlijst op basis van wat er in de literatuur al bekend is uit eerdere studies op algemeen intensive care afdelingen.

3: Post intensive Care syndroom

Voor het ontwikkelen van een set van metingen om PICS vast te kunnen stellen, worden gesprekken gevoerd met alle verschillende betrokkenen, inclusief mensen die ernstige brandwonden hebben overleefd. Ook nu wordt gebruik gemaakt van wat er al bekend is uit de literatuur. Als er een set van metingen is vastgesteld, wordt deze op de drie brandwondencentra getest bij en geëvalueerd met mensen (30) die ernstige brandwonden hebben overleefd.

Verwachte resultaten
Na dit project is bekend wat de belasting en belastbaarheid is van ernstig zieke patiënten met brandwonden en wat de (on)mogelijkheden zijn van vroeg mobiliseren. Het vervolg is dat er een klinisch toepasbare methode komt  om belasting en belastbaarheid te monitoren zodat mobiliseren op de individuele patiënt kan worden afgestemd en zo tot het meest optimale resultaat kan leiden. Tenslotte is er een set van metingen tot stand gebracht en getest om het PICS na brandwonden in kaart te brengen. Na aanpassingen, als dat nodig is, is de volgende stap het vóórkomen van PICS bij mensen die ernstige brandwonden hebben overleefd en de risico factoren te inventariseren, zodat behandeling en nazorg eventueel aangepast, verbeterd kunnen worden.

print