Doelmatige brandwondenzorg op maat

Het consortium Samenwerkende Brandwondencentra Nederland bestaat uit de brandwondencentra van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van de patiënten met ernstige brandwonden in Nederland. Dankzij onze intensieve samenwerking leveren we topklinische zorg, realiseren we toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en bieden hoogwaardig onderwijs op nationaal en internationaal niveau.

ZonMW heeft het consortium Samenwerkende Brandwonden Centra Nederland de erkenning ‘topspecialistische zorg’ gegeven en hebben we subsidie ontvangen vanuit het ZonMw programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Binnen ons consortium werken wij, artsen, verpleegkundigen, paramedici, patiënten, opleiders en onderzoekers, multidisciplinair samen om zorgverbetering te bereiken. De komende vier jaar willen we doelmatige zorg op maat voor brandwondpatiënten realiseren door kennis vanuit de zorgpraktijk (leren van onze patiënten), wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijs en evaluatie beter met elkaar te verbinden.

Projectonderdelen

Overkoepelend project – waardegedreven zorg
Er wordt een kernset van uitkomsten ontwikkeld die vervolgens door onze klinische registratie en patiënten-gerapporteerde uitkomsten registratie systematisch gemeten wordt in de drie deelprojecten. Een waardegedreven zorg raamwerk wordt opgezet waarin deze uitkomsten worden geanalyseerd, geïnterpreteerd, gebruikt voor zorginnovaties, en geïmplementeerd in de klinische praktijk. Hiervoor werken we samen met de patiëntvertegenwoordigers van de brandwondencentra, zodat de geleverde zorg optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven en re-integratie van de patiënt in het dagelijkse leven en de maatschappij.
Daarnaast worden drie projecten uitgevoerd die elk een kernvraagstuk van de brandwondenzorg onderzoeken met het te ontwikkelen waardegedreven zorg raamwerk en waar zorginnovaties voor ontwikkeld worden. Deze projecten worden gerund door de bestaande onderzoeksteams. Ook worden voor elk project dedicated onderzoeksmedewerkers geworven met standplaats in een van de drie centra. Deze onderzoeksmedewerkers werken ook mee werken aan de andere deelprojecten.

Deelproject 1 – timing van operatie in de acute fase
Locatie: Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
De behandeling van brandwonden is afhankelijk van de diepte, grootte en locatie van een brandwond. Voor ‘gedeeltelijk-diepe’ brandwonden bestaat de keuze om een huidtransplantatie uit te voeren of om spontane genezing af te wachten. Het is nog niet bekend welke behandeling tot het beste resultaat leidt en wat het beste moment is om een huidtransplantatie te verrichten. In dit project wordt onderzocht wat voor de patiënt de relevante uitkomsten zijn van beide behandelingen. Deze uitkomsten zullen in de praktijk gebruikt worden, mede voor het ontwikkelen en implementeren van een keuzehulp, om samen met de patiënt de beste behandeling voor hem/haar te kiezen.

Deelproject 2 – het effect van Tissue engineered huidconstructen (vormen van ‘kunsthuid’)
Locatie: Brandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Tissue engineered huidconstructen (vormen van ‘kunsthuid’) zijn beschikbaar om te zorgen voor betere littekens na een operatie van (diepe) brandwonden. Alhoewel er veelbelovend onderzoek over huidconstructen gepubliceerd is, wordt het nog maar beperkt toegepast in de praktijk en is de waarde van deze constructen voor de individuele patiënt niet geheel bekend. In dit project wordt onderzocht wat voor de patiënt relevante uitkomsten zijn bij de behandeling met kunsthuid. Vervolgens wordt een behandelprotocol en een keuzehulp ontwikkeld en geïmplementeerd om op basis van de huidige kennis en samen met de patiënt te kunnen bepalen welke Tissue engineered huidconstructen voor welke indicatie bij welke patiënt het beste is.

Deelproject 3 – optimalisering van zelfmanagement in de nazorg
Locatie: Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen
Er is geen consensus over de optimale nazorg voor de brandwondenpatiënt. In dit project wordt op basis van de input van patiënten een nieuw nazorgprogramma opgezet. We onderzoeken persoonsgerichte nazorg bij brandwonden en ontwikkelen, implementeren en bestuderen de effectiviteit van een gecombineerde aanpak van online en fysieke zorg voor gepersonaliseerde nazorgprogramma’s, met een focus op zelfmanagement.

De vacatures

Voor het project: ‘Doelmatige brandwondenzorg op maat’ zijn wij per direct op zoek naar:
– een projectmanager (vacature gesloten)
– een datasteward (0.8-1.0 fte, reageren t/m 9 november)
– een onderzoeker/post-doc (0.8 fte, reageren t/m 9 november)
– een junior onderzoeker deelproject 1 (vacature wordt binnenkort online geplaatst)
– een onderzoeker deelproject 2 (vacature wordt binnenkort online geplaatst)
– een onderzoeker deelproject 2 (vacature wordt binnenkort online geplaatst)
– een onderzoeker/ post-doc (0.67-0.89 fte, reageren t/m 21 november)
– een onderzoeker in opleiding (1.0 fte, reageren t/m 21 november)

Projectmanager (vacature TZO 1)

Je bent de spin in het web in dit project. Je bent verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, en werkt aan het overkoepelende project: het waardegedreven zorg raamwerk. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kernset aan uitkomsten. Daarbij ben je, samen met de datasteward, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het waardegedreven zorg raamwerk. Je organiseert, structureert en leidt de kwaliteitsteams van de drie brandwondencentra. Je coördineert de infrastructurele acties en de deelprojecten, maar gaat niet over de inhoud van de deelprojecten. Je bewaakt de tijdslijn en vergaderprocessen en draagt er zorg voor dat iedereen een bijdrage levert in kwaliteitsteams. Je bent de brug tussen het consortium, de onderzoeksteams, de zorgafdeling, de patiënten adviescommissie, de datasteward en de kwaliteitsteams ten aanzien van beleid en strategie.

Meer informatie over de vacature

Datasteward (vacature TZO 2)

Als datasteward ben je de verantwoordelijke om het waardegedreven zorg raamwerk op te zetten. Je wordt hierin ondersteund door een externe data adviseur (dr. S. van der Zwaard). Je draagt zorg voor de koppeling van onze klinische en patiënt-gerapporteerde uitkomsten databases in samenwerking met een trusted third party en bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van data voor analyse en interpretatie. Ook zorg je ervoor dat alle onderzoeksdata FAIR (findable, accessible, interoperable en reusable) is. Je zorgt voor de ontwikkeling en validatie van de gestandaardiseerde data-analyses en ontwikkelt samen met artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten een dashboard voor de data visualisatie van relevante uitkomsten.

Je bent een enthousiaste ambitieuze datasteward, bij voorkeur wetenschappelijke ervaring. Je kent de weg in diverse applicaties/programma’s en leert makkelijk. Je bent een kei in data-management en -analyse. Je hebt basisbeheersing van data techniek (koppelen databases en opzet dataverwerking). Je hebt ervaring met data-analyse (dashboarding en datavisualisatie). Je hebt idealiter ervaring op het terrein van research data management (FAIR data principe, AVG) . In jouw functie zal je samenwerken met leden van het Consortium, data experts uit de ziekenhuizen en van de trusted third party. Je zult gebruik maken van reeds bestaande en nieuwe databases.

Meer informatie over de vacature

Onderzoeker/post-doc (vacature TZO 3, deelproject 1 Maasstad Ziekenhuis)

Als (post-doc) onderzoeker werk je binnen het project Topklinische brandwondenzorg: ‘Doelmatige zorg op maat’. Je bent verantwoordelijk voor de opzet, begeleiding en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten binnen het centrum. Daarnaast coördineer je de onderzoeksactiviteiten van de andere deelprojecten in het brandwondencentrum en help je bij de uitvoering op de werkvloer. Je ben verantwoordelijk voor de dataverzameling en datamanagement in het centrum en voor de ontwikkeling van de beslisondersteuning. Bij dit alles wordt je ondersteund door de onderzoek coördinator en het onderzoeksteam van jouw brandwondencentrum. Je begeleidt, samen met de onderzoekcoördinator, de junior (arts)onderzoeker. Je bent betrokken bij het kwaliteitsteam in het centrum, dat mede verantwoordelijk is voor het monitoren en de implementatie van het waardegedreven zorg raamwerk in de brandwondenzorg, opleiding/onderwijs en onderzoek.

Meer informatie over de vacature

Onderzoeker/ post-doc (vacature TZO 7, deelproject 3)

Als (post-doc) onderzoeker ben je verantwoordelijk voor de opzet, begeleiding en uitvoering het deelproject “Optimizing aftercare for burn survivors through a blended person-centered aftercare program, directed at patients’ self-management”. Daarnaast coördineer je de onderzoeksactiviteiten voor de andere deelprojecten en help je bij de uitvoering op de werkvloer. Je bent verantwoordelijk voor de dataverzameling en datamanagement in je eigen centrum en voor de ontwikkeling van de beslisondersteuning en zorgpad. Bij dit alles word je ondersteund door de PI en het onderzoeksteam van het centrum. Samen met de PI begeleid je de onderzoeker in opleiding van dit deelproject. Je bent betrokken bij het kwaliteitsteam dat mede verantwoordelijk is voor het monitoren en de implementatie van het waardegedreven zorg raamwerk in de brandwondenzorg, opleiding/onderwijs en onderzoek.

Meer informatie over de vacature

Onderzoeker in opleiding (vacature TZO 9, deelproject 3)

Jij gaat het onderzoeksproject “Optimizing aftercare for burn survivors through a blended person-centered aftercare program, directed at patients’ self-management” uitvoeren. Het onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen en implementeren van een nazorg programma waarbij de patiënt centraal staat, met speciale aandacht voor het ondersteunen en, verbeteren van de zelfmanagement van de patiënt. Vervolgens zal ook het effect van het nazorgprogramma op zelfmanagement, totaal functioneren, re-integratie en kwaliteit van leven worden onderzocht en worden vergeleken met het huidige nazorgprogramma. Het onderzoek wordt in alle drie de brandwondencentra in Nederland uitgevoerd.
Als onderzoeker in opleiding ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van dit deelproject in je eigen centrum, en bent daarnaast betrokken bij de uitvoering van de andere onderzoeksprojecten in jouw centrum. Je schrijft onderzoeksprotocollen, voert metingen uit, analyseert de data en schrijft publicaties. Uiteindelijk promoveer je op een systematische bundeling van wetenschappelijke artikelen.

Meer informatie over de vacature