Doelmatige brandwondenzorg op maat

Het consortium Samenwerkende Brandwondencentra Nederland bestaat uit de brandwondencentra van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van de patiënten met ernstige brandwonden in Nederland. Dankzij onze intensieve samenwerking leveren we topklinische zorg, realiseren we toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en bieden hoogwaardig onderwijs op nationaal en internationaal niveau.

ZonMW heeft het consortium Samenwerkende Brandwonden Centra Nederland de erkenning ‘topspecialistische zorg’ gegeven en hebben we subsidie ontvangen vanuit het ZonMw programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Binnen ons consortium werken wij, artsen, verpleegkundigen, paramedici, patiënten, opleiders en onderzoekers, multidisciplinair samen om zorgverbetering te bereiken. De komende vier jaar willen we doelmatige zorg op maat voor brandwondpatiënten realiseren door kennis vanuit de zorgpraktijk (leren van onze patiënten), wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijs en evaluatie beter met elkaar te verbinden.

Naar de vacatures

Projectonderdelen

Overkoepelend project – waardegedreven zorg
Er wordt een kernset van uitkomsten ontwikkeld die vervolgens door onze klinische registratie en patiënten-gerapporteerde uitkomsten registratie systematisch gemeten wordt in de drie deelprojecten. Een waardegedreven zorg raamwerk wordt opgezet waarin deze uitkomsten worden geanalyseerd, geïnterpreteerd, gebruikt voor zorginnovaties, en geïmplementeerd in de klinische praktijk. Hiervoor werken we samen met de patiëntvertegenwoordigers van de brandwondencentra, zodat de geleverde zorg optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven en re-integratie van de patiënt in het dagelijkse leven en de maatschappij.
Daarnaast worden drie projecten uitgevoerd die elk een kernvraagstuk van de brandwondenzorg onderzoeken met het te ontwikkelen waardegedreven zorg raamwerk en waar zorginnovaties voor ontwikkeld worden. Deze projecten worden gerund door de bestaande onderzoeksteams. Ook worden voor elk project dedicated onderzoeksmedewerkers geworven met standplaats in een van de drie centra. Deze onderzoeksmedewerkers werken ook mee werken aan de andere deelprojecten.

Deelproject 1 – timing van operatie in de acute fase
Locatie: Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
De behandeling van brandwonden is afhankelijk van de diepte, grootte en locatie van een brandwond. Voor ‘gedeeltelijk-diepe’ brandwonden bestaat de keuze om een huidtransplantatie uit te voeren of om spontane genezing af te wachten. Het is nog niet bekend welke behandeling tot het beste resultaat leidt en wat het beste moment is om een huidtransplantatie te verrichten. In dit project wordt onderzocht wat voor de patiënt de relevante uitkomsten zijn van beide behandelingen. Deze uitkomsten zullen in de praktijk gebruikt worden, mede voor het ontwikkelen en implementeren van een keuzehulp, om samen met de patiënt de beste behandeling voor hem/haar te kiezen.

Deelproject 2 – het effect van Tissue engineered huidconstructen (vormen van ‘kunsthuid’)
Locatie: Brandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Tissue engineered huidconstructen (vormen van ‘kunsthuid’) zijn beschikbaar om te zorgen voor betere littekens na een operatie van (diepe) brandwonden. Alhoewel er veelbelovend onderzoek over huidconstructen gepubliceerd is, wordt het nog maar beperkt toegepast in de praktijk en is de waarde van deze constructen voor de individuele patiënt niet geheel bekend. In dit project wordt onderzocht wat voor de patiënt relevante uitkomsten zijn bij de behandeling met kunsthuid. Vervolgens wordt een behandelprotocol en een keuzehulp ontwikkeld en geïmplementeerd om op basis van de huidige kennis en samen met de patiënt te kunnen bepalen welke Tissue engineered huidconstructen voor welke indicatie bij welke patiënt het beste is.

Deelproject 3 – optimalisering van zelfmanagement in de nazorg
Locatie: Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen
Er is geen consensus over de optimale nazorg voor de brandwondenpatiënt. In dit project wordt op basis van de input van patiënten een nieuw nazorgprogramma opgezet. We onderzoeken persoonsgerichte nazorg bij brandwonden en ontwikkelen, implementeren en bestuderen de effectiviteit van een gecombineerde aanpak van online en fysieke zorg voor gepersonaliseerde nazorgprogramma’s, met een focus op zelfmanagement.

De vacatures

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures.